AYDINLATMA METNİ

Çetinkayalar Tarım Makinaları Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, mevzuata ve ek yönetmeliklere uygun olarak web sitesi / sanal pazar yeri / şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, iş bütünlüğünün sağlanması ve güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN GENEL İLKELERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki beş ilkeye uyulması zorunludur ve tarafımızca işbu ilkelere uyulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Çetinkayalar Tarım Makinaları Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan “5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve bu amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak ilgili Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Verileriniz web sitemize giriş yapmanız, web sitemize üye olmanız veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle şirketimiz ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife kapsamında ücret talep etme hakkımız saklıdır.